O nás

Pražský lingvistický kroužek je nezávislá učená společnost v právním postavení re­gis­tro­va­né­ho spolku. Od svého založení v roce 1926 si klade za cíl přispět k po­zná­ní jazyka a příbuzných znakových systémů podle zásad funkčně struk­tu­rál­ních. Za tím účelem po­řá­dá pra­vi­delná zasedání s před­náš­kami a roz­pra­va­mi, vydává odborné publikace, or­ga­ni­zu­je me­zi­ná­ro­dních se­tká­ní.

Pražský lingvistický kroužek je spolek otevřený: jeho pravidelná zasedání i mi­mo­řád­ná setkání jsou ze zásady přístupné všem zájemcům o probíraná temata, a to zdar­ma a bez for­ma­lit. Podívejte se zde na naši pro­gra­mo­vou nabídku a přijď­te: bu­de­te vítáni.

Řádná zasedání se konají, není-li uvedeno jinak, každé druhé pondělí od 18h00 v po­slu­chár­ně č.104 hlavní budovy filosofické fakulty Karlovy university na Pa­la­cho­vě náměstí.

Zásady fungování spolku i povaha jeho právně-historické totožnosti jsou vy­lo­že­ny ve sta­no­vách, které si zde můžete přečíst.

Tyto stránky jsou nové a průběžně se rozšiřují. Nenajdete-li na nich, co právě hle­dá­te, mějte prosím strpení. Své dotazy a návrhy se nezdráhejte napsat na ad­re­su cercle@cercledeprague.org.

Kroužek sdružuje osobnosti s promyšlenými názory a odůvodněnými postoji, ne­buď­te pro­to pře­kva­pe­ni, když na těchto stránkách narazíte na různost v ja­zy­ko­vém vyjádření: není to z ne­dba­los­ti (i když nezáměrnou chybu nikdy ne­lze zcela vyloučit), může to být vě­do­mý projev; pokud vás to zaujme, či roz­čí­lí, nej­lé­pe bude zeptat se autora.

Stanovy

Aide-mémoire

[ více » ]

circvlvs lingvisticvs pragensis sociis et amicis svis vere novo salvtem

Chers amis et collègues,

Le printemps est arrivé presque inaperçu : à tel point sommes-nous tous concernés par la pan­dé­mie actuelle, et consternés par l'envergure qu'elle prend ; nos activités habituelles sont sus­pen­dues, et confinés que nous sommes, nous ne voyons même pas un terme à partir duquel nous pour­rons commencer à renégocier tous les arrangements dont nos vies professionnelles sont faites, tombés caducs.

Le Cercle linguistique de Prague, fort et fier du vaste réseau des contacts internationaux qu'il entretient, tient à vous manifester ses sympathies et sa solidarité, sans même cacher sa com­pas­sion aux habitants des pays particulièrement frappés.

Il semble que l'état de nécessité que nous vivons presque autour du globe, fait appel aux mé­tiers fort éloignés du nôtre. Or nous autres philologues, nous sommes tous dépositaires d'un savoir-faire dont le monde actuel a grand besoin – et en aura davantage : c'est nous qui scrutons les modes du fonctionnement de l'entente humaine, de la compréhension mutuelle entre hommes, peuples, pays, cultures, qui en dernier recours se déroule toujours dans et à travers les langues.

La pandémie récemment éclose a fait naître une grande solidarité humaine au sein des com­munes et des régions : c'est le signe d'espoir pour l'humanité ; or la même pandémie a dé­clenché des cas considérablement graves d'égoïsme entre États, de dénigrement mutuel entre nations : c'est un signe inquiétant de danger pour l'humanité. Linguistes-philologues-sémio­ti­ciens, anticipons sur ce danger : il suffit que nous commencions à le relever en public, à en parler à nos concitoyens qu'il affaiblira pour un tout petit peu.

De la part du Cercle linguistique de Prague, je vous souhaite bonne santé, bonne chance, bon courage et bonne humeur,

Tomáš Hoskovec
Prague, le 21 mars 2020

Kalendář