O nás

Pražský lingvistický kroužek je nezávislá učená společnost v právním postavení re­gis­tro­va­né­ho spolku. Od svého založení v roce 1926 si klade za cíl přispět k po­zná­ní jazyka a příbuzných znakových systémů podle zásad funkčně struk­tu­rál­ních. Za tím účelem po­řá­dá pra­vi­delná zasedání s před­náš­kami a roz­pra­va­mi, vydává odborné publikace, or­ga­ni­zu­je me­zi­ná­ro­dních se­tká­ní.

Pražský lingvistický kroužek je spolek otevřený: jeho pravidelná zasedání i mi­mo­řád­ná setkání jsou ze zásady přístupné všem zájemcům o probíraná temata, a to zdar­ma a bez for­ma­lit. Podívejte se zde na naši pro­gra­mo­vou nabídku a přijď­te: bu­de­te vítáni.

Řádná zasedání se konají, není-li uvedeno jinak, každé druhé pondělí od 18h00 v po­slu­chár­ně č.104 hlavní budovy filosofické fakulty Karlovy university na Pa­la­cho­vě náměstí.

Zásady fungování spolku i povaha jeho právně-historické totožnosti jsou vy­lo­že­ny ve sta­no­vách, které si zde můžete přečíst.

Tyto stránky jsou nové a průběžně se rozšiřují. Nenajdete-li na nich, co právě hle­dá­te, mějte prosím strpení. Své dotazy a návrhy se nezdráhejte napsat na ad­re­su cercle@cercledeprague.org.

Kroužek sdružuje osobnosti s promyšlenými názory a odůvodněnými postoji, ne­buď­te pro­to pře­kva­pe­ni, když na těchto stránkách narazíte na různost v ja­zy­ko­vém vyjádření: není to z ne­dba­los­ti (i když nezáměrnou chybu nikdy ne­lze zcela vyloučit), může to být vě­do­mý projev; pokud vás to zaujme, či roz­čí­lí, nej­lé­pe bude zeptat se autora.

Stanovy

[ více » ]

Pražský lingvistický kroužek vstupuje do sezóny 2023/2024 s bolestným vědomím, že se nacházíme ve vleklé válce vedené proti Evropě a lidství. O to víc je potřebné, aby ze strany vědy zněl jasný hlas racionality a mravnosti, což jsou prostě jen dvě tváře jednoho nedílného humanismu.

Jazyk a válka »

Le Cercle linguistique de Prague ouvre la nouvelle saison 2023/2024 par le dou­lou­reux con­stat que nous nous trouvons au milieu d'une guerre prolongée menée contre l'Europe et l'hu­ma­nisme. Il est grand temps que la science, y compris la linguistique, conçue comme une phi­lo­lo­gie englobante, se fasse consciemment un porte-parole à la fois de la rationalité et de l'é­thique, qui, à leur tour, ne sont que deux faces d'un humanisme un et indivisible.

Le langage et la guerre »

Язык и война »

PROGRAM »

Kalendář