O nás

Pražský lingvistický kroužek je nezávislá učená společnost v právním postavení re­gis­tro­va­né­ho spolku. Od svého založení v roce 1926 si klade za cíl přispět k po­zná­ní jazyka a příbuzných znakových systémů podle zásad funkčně struk­tu­rál­ních. Za tím účelem po­řá­dá pra­vi­delná zasedání s před­náš­kami a roz­pra­va­mi, vydává odborné publikace, or­ga­ni­zu­je me­zi­ná­ro­dních se­tká­ní.

Pražský lingvistický kroužek je spolek otevřený: jeho pravidelná zasedání i mi­mo­řád­ná setkání jsou ze zásady přístupné všem zájemcům o probíraná temata, a to zdar­ma a bez for­ma­lit. Podívejte se zde na naši pro­gra­mo­vou nabídku a přijď­te: bu­de­te vítáni.

Řádná zasedání se konají, není-li uvedeno jinak, každé druhé pondělí od 18h00 v po­slu­chár­ně č.104 hlavní budovy filosofické fakulty Karlovy university na Pa­la­cho­vě náměstí.

Zásady fungování spolku i povaha jeho právně-historické totožnosti jsou vy­lo­že­ny ve sta­no­vách, které si zde můžete přečíst.

Tyto stránky jsou nové a průběžně se rozšiřují. Nenajdete-li na nich, co právě hle­dá­te, mějte prosím strpení. Své dotazy a návrhy se nezdráhejte napsat na ad­re­su cercle@cercledeprague.org.

Kroužek sdružuje osobnosti s promyšlenými názory a odůvodněnými postoji, ne­buď­te pro­to pře­kva­pe­ni, když na těchto stránkách narazíte na různost v ja­zy­ko­vém vyjádření: není to z ne­dba­los­ti (i když nezáměrnou chybu nikdy ne­lze zcela vyloučit), může to být vě­do­mý projev; pokud vás to zaujme, či roz­čí­lí, nej­lé­pe bude zeptat se autora.

Stanovy

[ více » ]

Pražský lingvistický kroužek vstupuje do sezóny 2021/2022 plnou silou: opět se pravidelně scházíme k řádným zasedáním, k nimž se nově lze připojit i na dálku; běží dva celoroční kursy doktorské školy, k nimž se na jaře přidá ještě další; distribuujeme tři svazky nové řady Travaux a připravujeme k vydání další; zahajujeme samostatnou řadu Archives ; chystáme bohatý doprovodný program pro české před­sed­nic­tví v Radě Evropské unie ve 2. polovině roku 2022; ve spolupráci s Cercle Benveniste de Calgary pořádáme transatlantický seminář. Podpořte nás tím, že se též zapojíte.

Le Cercle linguistique de Prague ouvre la nouvelle saison 2021/2022 en plein forme : nos réunions régulières redeviennent réelles, tout en restant accessibles aussi en virtuel ; l'école doctorale du CLP offrent deux cours continus, dont l'un en français, auxquels, au printemps 2022, se joindront d'autres ; nous diffusons trois volumes récemment parus de la nouvelle série des Travaux, tout en travaillant à la publication d'un suivant ; nous préparons une série particulière nommée Archives ; à l'automne 2022, nous organisons un colloque international sur la pluralité linguistique de l'Europe contemporaine ; nous coopérons avec le Cercle Benveniste de Calgary sous forme de « séminaire transatlantique ». Soutenez-nous en vous joignant à nos efforts.

PROGRAM »

PLK v Knihovně Václava Havla »

Kalendář