École doctorale du Cercle linguistique de Prague

»Doktorská škola« Pražského lingvistického kroužku

2020/2021

Institut »doktorské školy« je v českém akademickém prostředí neznámý: natolik neznámý, že se ani nepociťuje jeho absence; a to je škoda. Doktorská škola je platforma s širokou regionální a nad­institucionální působností, zřizovaná k tomu, aby mladí badatelé mohli vycházet z cel a klau­sur svých úzce specializovaných pracovišť a scházeli se nad otázkami, které je spojují. Spojující otáz­kou par excellence je pak celostní reflexe oboru, jeho metodologie a heuristiky.

Pražský lingvistický kroužek, nezávislá učená společnost, je nositelem programu celostní filo­logie, jednotného zkoumání jazyka a jazykové komunikace – od umělecké po utilitární; nadto je nositelem sjednocujícího uchopení jazyků i kultur, bytostných projevů lidského společenství, na basi sémiologické. Manifestem našeho programu jsou nové pražské these, publikačním forem nová řada pražských Travaux, diskusním pak naše tradiční zasedání; pro jeho šíření pak slouží i doktorská škola PLK. Že Kroužek má doktorské studium důkladně promyšlené, dokládá kon­cep­ční materiál, jejž jeho angažovaný člen vypracoval v konkrétní podobě pro jeden konkrétní směr vysokých škol; je podnětný i v jiných směrech.

Tak jako všechny akce PLK, od místních zasedání po mezinárodní symposia, je i jeho dok­torská škola zdarma a bez formalit přístupná každému, kdo usiluje o lepší porozumění pro­bíra­ným otázkám: stačí přijít. Doktorská je tato škola úrovní výkladu (ve smyslu přiloženého kon­cep­čního materiálu); nepožadujeme, aby účastník byl doktorand. Jsme otevřeni všem: stu­den­tům i badatelům, lidem ze sfér vědeckých i profánních; jediným požadavkem je odhodlání sou­stav­ně reflektovaně pracovat. Kroužek neuděluje tituly ani kredity, na požádání však vystaví po­tvr­ze­ní o účasti. Je na zvážení a rozhodnutí oborových rad, zda absolvování konkrétních kursů dok­tor­ské školy PLK uznají za splněnou položku svých studijních programů; některé tak činí.

Pro rok 2020/2021 nabízíme tyto soustavné kursy :

Logika. Kurs na obranu racionality
Trimestrální přednáška. Koná se každý týden od 08.10. do 17.12. 2020 vždy ve čtvrtek od 10h00 do 11h30 v klubovně Městské knihovny v Praze (Mariánské náměstí 1). Přednáší Tomáš Hos­ko­vec (v češtině).
anotace »

Zvukový plán jazyka
Trimestrální přednáška. Koná se každý týden od března do května 2021 v klubovně Městské kni­hov­ny v Praze (Mariánské náměstí 1); termín bude upřesněn. Přednáší Jan Volín (v češtině).

Seminář z dějin lingvistického myšlení
Celoroční. Schází se každé druhé pondělí od 12.10. 2020 do 07.06. 2021 v čase 15h30 – 17h00 v Instituto Cervantes (Na rybníčku 536/6, aula 12). Vede Tomáš Hoskovec (v roce 2020/2021 pro­bíhá ve francouzštině).
anotace »