École doctorale du Cercle linguistique de Prague

»Doktorská škola« Pražského lingvistického kroužku

Institut »doktorské školy« je v českém akademickém prostředí neznámý: natolik neznámý, že se ani nepociťuje jeho absence; a to je škoda. Doktorská škola je platforma s širokou regionální a nad­institucionální působností, zřizovaná k tomu, aby mladí badatelé mohli vycházet z cel a klau­sur svých úzce specializovaných pracovišť a scházet se nad otázkami, které je spojují. Spojující otáz­kou par excellence je pak celostní reflexe oboru, jeho metodologie a heuristiky.

Pražský lingvistický kroužek, nezávislá učená společnost, je nositelem programu celostní fi­lo­lo­gie, jednotného zkoumání jazyka a jazykové komunikace – od umělecké po utilitární; nadto je PLK nositelem sjednocujícího uchopení jazyků i kultur, bytostných projevů lidského spo­le­čen­ství, na basi sémiologické. Manifestem našeho programu jsou nové pražské these, publikačním forem nová řada pražských Travaux, diskusním pak naše tradiční zasedání; nově k tomu přibývá forum vzdělávací, doktorská škola PLK. Že Kroužek má doktorské studium důkladně pro­myš­le­né, dokládá koncepční materiál, jejž jeho angažovaný člen vypracoval v konkrétní podobě pro je­den konkrétní směr vysokých škol; je podnětný i v jiných směrech.

Krátkodobé kursy a soustředění pořádal Kroužek v minulosti již mnohokrát, a to v Praze i zahraničí. V roce 2018/2019 běžely paralelně dva kursy dvousemestrální: aktuálnost indoevro­pe­is­ti­ky (v češtině) a éléments de sémantique interprétative (ve francouzštině). V roce 2019/2020 po­řá­dá­me jednak seminář celostní filologie co dvoudenní soustředění (10–11. října), jednak dvou­se­mes­trální výklad aparátu celostní filologie (v češtině) a společné studium dějin jazy­ko­věd­né­ho myšlení (ve francouzštině). Tak jako všechny akce PLK, od běžných zasedání po mezi­ná­rod­ní symposia, je i doktorská škola PLK zdarma a bez formalit přístupná každému, kdo usiluje o lep­ší porozumění probíraným otázkám. Doktorská je tato škola úrovní výkladu (ve smyslu při­lo­že­né­ho koncepčního materiálu); nepožadujeme, aby účastník byl doktorand. Jsme otevřeni všem: studentům i badatelům, lidem ze sfér vědeckých i profánních; jediným požadavkem je od­hod­lá­ní soustavně reflektovaně pracovat. Kroužek neuděluje tituly ani kredity, na požádání však vy­sta­ví potvrzení o účasti. Je na zvážení a rozhodnutí oborových rad, zda absolvování kon­krét­ních kursů doktorské školy PLK uznají za splněnou položku svých studijních programů; některé tak činí.

Program 2019/2020

Seminář celostní filologie (metodologické soustředění) – celkem šest učitelů
čtvrtek a pátek 10–11.x 2019, Hybernská 3 (Šporkův palác), č. 201, 09h00 – 18h00
podrobnosti »

Aparát celostní filologie (soustavný teoreticko-metodologický kurs) – vykládá Tomáš Hoskovec
středa 17h00 – 18h30, Palachovo náměstí 2, č. 308b
2019: 23.10., 06.11., 20.11., 04.12., 18.12.
2020: 26.02., 11.03., 25.03., 08.04., 22.04., 06.05., 20.05.
podrobnosti »
[materiály ke stažení]

Séminaire d'histoire de la réflexion linguistique (lecture commentée de textes choisis) – sous la di­rec­tion de Tomáš Hoskovec
pondělí 15h30 – 17h00. Jungmannova 24 (Evropský dům), knihovna
2019: 21.10., 04.11., 18.11., 02.12., 16.12.
2020: 09.03., 23.03., 06.04., 20.04., 04.05., 18.05., 01.06.
podrobnosti »