Seminář celostní filologie

metodologický seminář vedený na doktorské úrovni a otevřený všem zájemcům, studentům i badatelům

pořádá Kruh moderních filologů

program zajišťuje Pražský lingvistický kroužek

Praha 10 – 11. října 2019 (čtvrtek – pátek), Hybernská 3 (Šporkův palác), č. 201

Seminář je určen všem filologům bez ohledu na jejich institucionální (sebe)vymezení (lin­gvis­té, literáti, translatologové, …) i materiálové zázemí (bohemistika, anglistika, ori­en­talistika, klasická filologie, …). Nabízí jim jednotící pohled, jejž umožňuje právě a je­di­ně adekvátní uchopení jazyka: jazyk je to, co zaručuje nadosobně závazné rozumění tex­tům, mluveným i psaným, v procesu komunikace; komunikace se přitom vždy děje v kon­krétní kulturně-historické situaci a vždy podléhá konkrétním společenským nor­mám. Seminář vyloží pojmový aparát celostní filologie a ukáže, že jím lze jednotně u­cho­pit věci tak rozmanité, jako jsou lexikální a gramatický význam, emocionální obsah sdě­le­ní, intelektuální výstavba textu, autorský styl i filosofická hermeneutika. Ukáže, že mo­der­ní technické prostředky mohou filologii sloužit, místo aby ji vytlačovaly, a před­ve­de obsahový rozbor klasického básnického díla. Seminář je veden na doktorské úrovni, je nicméně otevřen všem zájemcům, stu­den­tům i badatelům, a to zdarma a bez formalit: stačí přijít; pracovním jazykem je češ­ti­na. Program semináře uvádíme níže, materiály k jednotlivým kursům spolu s in­for­ma­ce­mi o vyučujících a od vyučujících naleznete na stránkách KMF.

Principy celostní filologie (Tomáš Hoskovec) [biogram + anotace] [materiály ke stažení]
2 vyučovací hodiny, teoretická přednáška

Význam v jazykových jednotkách z pohledu fonetického (Jan Volín) [anotace]
2 vyučovací hodiny, teoretická přednáška + praktické ukázky

Tematická struktura textu a její počítačové zpracování (Ondřej Pešek) [anotace]
2 vyučovací hodiny, teoretická přednáška + praktické ukázky

Individuální styl a veršová technika (Jakub Říha) [anotace]
2 vyučovací hodiny, teoretická přednáška + praktické ukázky

Překlad a výklad textu (Martin Pokorný) [biogram] [anotace]
2 vyučovací hodiny, teoretická přednáška + praktické ukázky

Překlad literárního textu a problém variant španělštiny (Anežka Charvátová) [biogram] [anotace]
1 vyučovací hodina

Obsahový rozbor Máchova Máje (Tomáš Hoskovec) [biogram + anotace] [materiály ke stažení]
7 vyučovacích hodin (3 + 4), seminární praktikum

Rozvrh

čtvrtek 10.x
Hoskovec (úvod) 09h00 – 10h30
Pokorný (hermeneutika) 10h45 – 12h15
přestávka
Pešek (textometrie) 14h00 – 15h30
Hoskovec (rozbor) 15h45 – 18h00

pátek 11.x
Volín (fonetika) 09h00 – 10h30
Říha (stylistika a verš) 10h45 – 12h15
přestávka
Charvátová (literární překlad) 14h00 – 14h45
Hoskovec (rozbor) 15h00 – 18h00

Poznámka

Tento jednorázový seminář, pořádaný 10–11.x 2019 v rámci programu a aktivit Kruhu mo­der­ních filologů (KMF), je ukázkou soustavné činnosti Pražského lingvistického kroužku (PLK), jež se průběžně ustanovuje co « École doctorale du Cercle linguistique de Prague ». Jde o systém vol­ně přístupných ucelených kursů podávaných na doktorské úrovni, jichž se zdarma a bez před­běž­ných podmínek může účastnit, kdokoliv se o probíraná temata zajímá a je ochoten na vy­lep­šení svého porozumění poctivě pracovat. Některé doktorské obory Karlovy university ta­ko­vé kursy uznávají jako součást svých studijních programů. Institut « doktorské školy » exis­tu­je v řadě zemí; vyznačuje se širokým územním působením i širokým oborovým záběrem a slou­ží jako forum, kde se doktorandi z různých míst a různých pracovišť setkávají a poznávají, a to především nad obecnými otázkami metodologickými, jež jsou jim společné. V aka­de­mic­kém roce 2019/2020 pořádá PLK dva kursy své doktorské školy: • aparát celostní filologie (v češtině), • seminář z dějin myšlení o jazyce (ve francouzštině). Oba začnou až po metodologickém semináři KMF a poběží po celý rok, každý s frekvencí jedno se­tkání za dva týdny. Zájemci nechť se obrátí přímo na vyučujícího, Tomáše Hoskovce (thoskovec@seznam.cz).