Minulost a budoucnost strukturalismu

Mezinárodní sympozium při příležitosti 90. výročí založení Pražského lingvistického kroužku

EXPÉRIENCE ET AVENIR DU STRUCTURALISME ● VERGANGENHEIT UND ZUKUNFT DES STRUKTURALISMUS ● PAST AND PROSPECTS OF STRUCTURALISM
Nejdůležitější událostí roku 2016 je pro Pražský lingvistický kroužek me­zi­ná­rod­ní symposium, jež pořádá k 90.výročí svého založení. Koná se 24–26.x 2016 a je jako všech­ny akce Kroužku veřejně přístupné. Srdečně zveme.

Symposium po všechny tři dny hostí Ústav pro českou literaturu, Na Florenci 3, Praha – No­vé Město. Součástí symposia je i slavnostní zasedání Pražského lin­gvis­tic­kého krouž­ku, jež pořádáme v sále Italského kulturního střediska, Šporkova 14, Praha – Malá Stra­na. Oběma hostícím institucím děkujeme.

Pořádání symposia podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Děkujeme.

Ohláška sympozia

Avis du colloque

Programme

Příspěvky / contributions

Jednací sál / Conference room

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. (Na Florenci 3/1420, Praha 1)

Slavnostní zasedání PLK / Séance solennelle du CLP / Ceremonial meeting of PLC

Italský kulturní institut v Praze (Šporkova 335/14, Praha)

Ubytování / Accomodation

Pension Marna (Na Marně 931/9, Praha 6)

Hotel Krystal (José Martího 407/2, Praha 6)

Společný oběd / Lunch

Restaurant & Café Hybernia (Hybernská 1033/7, Praha 1)

Materiály / Documents

Les « Thèses 1929 » aussi bien que les « Propositions 1928 » sont disponibles en pho­to­co­pies ici-même sous la rubrique Dokumenty.

Nové these pražského strukturalistického ohniska existují pouze ve fran­couz­šti­ně. V češ­ti­ně zde zveřejňujeme programový text, jenž oněm thesím stojí velmi blíz­ko a vyjadřuje se v jejich duchu k fonologii, emblematickému pojmu praž­ské­ho ohniska, k němuž these samy mlčí.

Manifest fonologický

Thèses soumises au colloque de Prague 2016

It appears you don't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.