Pražský lingvistický kroužek a české předsednictví v Radě Evropské unie 2022

Pražský lingvistický kroužek, vědecký spolek, který se historicky zrodil v étosu a z étosu Ma­sa­ry­ko­vy Československé republiky, není lhostejný k tomu, jak dnešní Česká republika přistupuje k úkolu předsedat Radě Evropské unie, což jí připadne ve druhé polovině roku 2022. Onen úkol s se­bou nese povinnost formulovat problémy a vyhodnocovat předkládaná řešení. Jakákoliv po­li­tic­ká agenda má neodmyslitelně rozměr historický, kulturní i mravní; jakékoliv politické roz­ho­do­vá­ní se ze své podstaty děje uvnitř složitých systémů hodnot. Metodologie společenských věd, již PLK dlouhodobě rozvíjí – její aspekty se mohou jmenovat rozličně: funkční struk­tu­ra­lis­mus, celostní filologie, procesuální sémiologie –, skýtá jedinečný pojmový aparát pro uchopení tak složitých systémů hodnot, jakými jsou lidské jazyky, lidské kultury, lidská společenství.

U příležitosti českého předsednictví 2022 chce Pražský lingvistický kroužek představit mož­nosti a sílu svého výkladového aparátu vzdělané veřejnosti české i světové, aby tak Prahu – a skrze ni celou Českou republiku – ukázal jako místo, kde se o aktuálních společenských otáz­kách přemýšlí moderně, tedy s plným vědomím jejich kulturně-historických souvislostí v roz­mě­ru evropském i světovém, a zároveň věcně, tedy se stálým zřetelem ke kulturním hodnotám ev­rop­ským i k mravním hodnotám lidským. Za tím účelem pořádá mezinárodní symposium, cyklus ve­řej­ných přednášek v češtině i v jiných jazycích a intensívně vydává odborné i osvětové pub­li­kace.

Mezinárodní symposium Jazyková pestrost současné Evropy si klade za cíl podchytit, jak v kon­krétních zemích konkrétně fungují jazyky regionální, národní i mezinárodně jednací; jaké jsou kde deklarované a jaké skutečně prožívané postoje k evropské jazykové pestrosti. Záměr je vy­zdvih­nout, že jazyková rozmanitost a s ní spojená nezbytnost vzájemně se překládat a inter­pre­to­vat není nepříjemnou překážkou, nýbrž obrovským stimulem, ba základním předpokladem pro evropský kulturní rozvoj – a že se toto musíme naučit docenit a rozvíjet. Vystoupí na třiceti od­bor­ní­ků z celého světa, jednacími jazyky symposia bude trojice pracovních jazyků EU, fran­couz­šti­na, němčina, angličtina; ty budou důsledně pojímány jako rovnocenné: každý se vyjadřuje v tom, ve kterém se cítí nejjistěji, a co bylo sděleno v kterémkoliv z nich, platí jako sdělené; dle po­tře­by připouštíme vystoupení ještě v dalších jazycích.

Symposium bude zdarma přístupné každému, kdo se o probírané otázky zajímá: PLK vý­slov­ně zve vysokoškolské studenty, středoškolské profesory, profesionální překladatele, politiky a vůbec všechny, jejichž činnost má mezinárodní a mezikulturní rozměr; program symposia bude ve­řej­ně vyhlášen, ba veřejně propagován. Výstupem ze symposia bude následně samostatný sva­zek v mezinárodní publikační řadě Travaux du Cercle linguistique de Prague, nouvelle série.

Cyklus veřejných přednášek Evropské hodnoty a jejich objektivizují uchopení předvede, že o událostech historicko-kulturních či politicko-etických lze mluvit, te­dy i uvažovat způsobem lo­gicky korektním a zároveň vědecky objektivizujícím. Příklady temat, na kterých toto bude před­vá­dě­no: «Mož­nosti a vyhlídky humanitních věd : reflexe zkušenosti XX. století», «Čes­ko­slo­ven­sko po­čát­ku XX. století jako vědomý projekt moderního státu», «Věda a jazyk zemského vlas­te­nec­tví XVIII. století a národních obrození století XIX : evropské srovnání», «Praha XVI. sto­le­tí jako mís­to kontaktů západní a východní církve», «Praha XIV. století jako laboratoř ev­rop­ské po­li­ti­ky Karla IV».

Přednášky, vedené jako otevřená zasedání PLK, se budou konat od října do prosince 2022 jed­nou za dva týdny vždy v pondělí odpoledne ve vhodném sále v Praze. Budou veřejně ohla­šo­vá­ny a zdarma přístupné všem zájemcům; zařídíme, aby se daly – opět zdarma – sledovat též po in­ter­ne­tu. Budou prosloveny v češtině. V upraveném znění je PLK zamýšlí následně vydat kniž­ně.

Jako svého druhu doprovodný kulturní program pro představitele, činitele i zaměstnance EU, kteří budou do Prahy jezdit pracovně, obecně však pro všechny, kdo žijí v ja­zy­ko­vě pestré Praze, nabízí PLK navíc cizojazyčné varianty svých veřejných přednášek, a to v růz­ných jazycích podle možností a osobních preferencí jednotlivých řečníků: zásadní je, aby se před­ná­še­jící mohl vy­jád­řit v tom jazyce, ve kterém se cítí nejlépe. PLK zřídí internetovou platformu pro do­mluvu nej­vhod­nějších termínů.

Jako doprovodné publikace nabízí PLK průběžně vycházející svazky svých mezinárodních řad Tra­vaux a Archives (o nich víc na www.cercledeprague.org). V češtině vyjde na jaře 2022 zvlášt­ní výbor studií Exempla celostní filologie. Funkční jazykozpyt v souvislostech historických, prak­tic­kých i mravních, určený široké kulturní veřejnosti: vysokoškolským studentům, středo­škol­ským učitelům, kulturním i politickým činitelům a vůbec všem zvídavým lidem.

Těšíme se i na vaši účast.